Choď na obsah Choď na menu
 


3 Sports and Games-text

16. 12. 2013

When we talk about sport we should distinguish between sport and games. Sport include all kind of physical activities in which people or teams play against each other and try to win. It is also might involve racing, such as in swimming, horse racing, climbing and athletics. Games are usualy played between two people ot two teams. A game is played according to a set of rules and a referee or umpire makes sure the players obey the rules and dicides who has won.The most popular games are football, baseball, ice hockey, tennis and golf.

 

If you keen of sport „you do sport“(BrE) or „play a sport“(AmE) If you go in for a sport you should say I do aerobic/karate/athletics but I go running/riding/swimming/climbing.

People who are fond of sport and do sport regularly are sportsmen/sportswomen. You my do sport as an amateur or a profesional.

 

Amateurs are people who take part in a sport for their own enjoyment or interest. They love physical activity and play their sport because they want to be fit and healty. Every day, there are lots of people who go jogging or fishing play basketball, or go to fitness centres and sports clubs. For these people doing sport is relaxing and they spend a great deal of their leisure time on it. Doing sport makes them happy and feel good.

 

On other hand sport is a job for many sportsmen. Most of these athletes will tell you how much pleasure doing sport has brought them, but at the same time how it has helped them to be more disciplined and rely on themselves. They claim that doing sport has made them self-confident and able to manage life better.

 

It is not easy to become a top athlete. You have to start young and be prepared to work hard. You should train several times a day and have a healthy lifestyles. As a sportman you should give up nights out with your friends. If you do all this, then maybe you will become a top footballer or hockey player and earn a lot of money. Famous sportsmen are usualy popular with people and are loved and admired by sports fans who are ready to travel lon distances to watch their idolds play an important match.

 

There is another group of people involved in sports- the fans. Many of them are not keen on doing and physical activity regularly but love watching sporting events, either on TV or at the stadium. When there is an important sporting event, like a world championship, the streets are almost empty. People go home or to the stadium to watch their sportsman or their national team. At the stadium (and after the match) they carry their nation or team flag and sign songs to support their team and help them win the match.

 

The most popular game in the world is football and its fans are really “emotional" people. It a team lose a match its fans sometimes start shouting and whistling at the opponents or referee if they think their decision was not right. Sometimes their anger may end in “rowdies“ are a good example of such dangerous behaviour at football matches. Fortunately most fans thoughts are far from then idea of fighting the other sides fans.

Keď hovoríme o športe by sme mali rozlišovať medzi športom a hrami . Medzi športy patria všetky druhy pohybových aktivít , v ktorých ľudia alebo tímy hrajú proti sebe a snažia sa vyhrať .Tiež môžu zahŕňať preteky , ako je plávanie , dostihy , horolezectvo a atletika . Hry sa zvyčajne hrajú medzi dvomi ľudmi alebo dvomi tímami . Hra sa hrá podľa súboru pravidiel a rozhodca dozerá , že hráči dodržiava pravidlá a rozhoduje , kto vyhral.Nnajobľúbenejšie hry sú futbal , baseball , ľadový hokej , tenis a golf .

Ak máte záujem o športe "
robíte športu " ( BRE ) alebo " hrať šport " ( AME ) Ak máte ísť na šport , mali by ste povedať , že som robiť aeróbne / karate / atletika , ale idem beží / na koni / plávanie / horolezectvo .
Ľudia , ktorí majú radi športové a robi
a šport , pravidelne sú športovci / športovkyne . Ty môžeš robiť šport ako amatér alebo Profesional .

Amatéri sú ľudia , ktorí sa zúčastňujú športu pre ich vlastné potešenie alebo záujmov . Milujú fyzickú aktivitu a hrať svoj šport , pretože chcú byť fit a odoln
ý . Každý deň , existuje veľa ľudí , ktorí si idú zabehať alebo rybárčiť, hrať basketbal alebo chodí do fitnes a športové kluby . U týchto ľudí robí šport je relaxačné a trávia veľa svojho voľného času na to . Robiť šport , robí im radosť a dobrý pocit .

Na druhej strane športu je práca pre mnoho športovcov . Väčšina z týchto športovcov vám povie , koľko potešenie robí šport priniesol im , ale zároveň , ako to pomohlo im byť viac disciplinovaní a spoľahnúť sa na seba . Tvrdí , že robí šport
zdvíha sebavedomie a umožnuje lepšie riadiť život .

To nie je jednoduché, aby sa stal top športovec . Musíte začať mladá a byť pripravený tvrdo pracovať . Mali by ste cvičiť niekoľkokrát denne a majú zdravý životný štýl . Ako
športovec by ste sa mali vzdať noci von s priateľmi . Ak toto všetko , potom sa možno stanete top futbalista a hokejista a zarobíte veľa peňazí . Slávni športovci sú zvyčajne populárne u ľudí a sú milovaní a obdivujú športových fanúšikov , ktorí sú ochotní cestovať vzdialenosti sledovať ich idoly hrajú dôležitý zápas .

Tam je ďalšia skupina ľudí , ktorí sa podieľajú na športových - fanúšikov . Mnohí z nich nemajú záujem na pravidelne
j fyzickej aktivite , ale radi pozerajú na športové udalosti , a to buď v televízii alebo na štadióne . Keď tam je dôležitá športová udalosť , ako je majstrovstvá sveta , ulice sú takmer prázdne . Ľudia chodia domov alebo na štadióne sledovať svoje športovcov alebo ich národný tím . Na štadióne ( a po zápase ) nesú svoj ​​národ alebo tímu vlajku a spievajú piesne aby podporili svoj tím a pomohli im vyhrať zápas .

Najpopulárnejšia hra na svete je futbal a jeho fanúšikovia sú naozaj " emocionáln
y " ľudia . Fanúšikovia tímu, ktorý prehrá niekedy začnú kričať a pískať na súpera alebo rozhodcu, keď si myslia , že ich rozhodnutie nebolo v poriadku . Niekedy sa ich hnev môže skončí v " rowdies " , sú dobrým príkladom takého nebezpečného správania na futbalové zápasy . Našťastie väčšina fanúšikov nemyslí na bitie sa na zápase.